Tein talviloman hengessä Protect Our Wintersin lupauksen talvelle. Pidän kiinni Suomen hiilineutraaliustavoitteesta, sitoudun COP15-sopimuksen tavoitteeseen luontokadon pysäyttämisestä, ja niin edelleen.

Lenkillä pohdiskelin Iltalehden uutista, jossa heidän vaalikoneväittämäänsä “Suomen tulee luopua vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta, joka on EU:n vuoden 2050 tavoitetta kunnianhimoisempi” oli vastannut myönteisesti 97 % perussuomalaisten ehdokkaista ja 1,3 % vihreiden ehdokkaista. Nämä muodostivat ääripäät – ei sinänsä yllättävästi.

Itse vastasin tähän “täysin eri mieltä” seuraavin perusteluin: “Maailma tarvitsee Suomelta esimerkkiä, tuotteita ja palveluja ekologiseen jälleenrakennukseen, ja näin vaikutuksemme on ’kokoamme suurempi’. Kunnianhimoiset tavoitteet Suomessa ovat paitsi oikein ja tarpeen, linjassa taloudellisen hyvinvoinnin edellytysten kanssa. Hiilinielujen pieneneminen aiheuttaa haasteita tavoitteen kanssa, mutta toisaalta alleviivaa tarvetta puuttua ilmiselviin epäkohtiin kuten turvepeltoihin ja eläinperäisen ruuantuotannon epätaloudellisuuteen, mihin istuva hallitus ei ole kyennyt.”

Muissa samanlaisissa väittämissä, missä ilmastotavoitteet on asetettu vastakkain “talouden vaatimusten” kanssa, perusteluni sisälsi myös virkkeen “Vihreä siirtymä vaatii meiltä niin paljon osaamista ja vientituotteita, että haasteena on työvoiman saatavuus paljon enemmän kuin mikään negatiivinen talousvaikutus.”

Hiihtäessäni päätin antaa muille mahdollisuuden. Tekniikan akateemisten (TEK) ehdokaspankista löytyy ehdokkaita, joilla koulutuksen ja teollisuuden tuntemuksen puolesta odottaisin järkeviä näkemyksiä asiaan. Vihreät on siellä ylivoimaisesti suurin ryhmä, mutta perussuomalaisia toiseksi eniten. Jos katsoisin heidän vastauksensa Iltalehden vaalikoneessa, ehkä oppisin heidän argumenteistaan jotain uutta? on vihreiden jälkeen toiseksi Tämän taustan ja teollisuuden tuntemuksen pitäisi antaa pohjaa em. väittämään vastaamiseksi, joten hiihtäessäni päätin katsoa mitä he ovat vastanneet ja antaa mahdollisuuden heidän perusteluilleen. Ehkä oppisin jotain uutta?

Kuudesta pankissa olevasta perussuomalaisesta viisi vastasi em. väittämään Iltalehden vaalikoneessa. He olivat ‘täysin samaa mieltä’, paitsi yksi vain ‘samaa mieltä’. Suuri yllätys oli, että vain yksi oli perustellut vastauksensa. Vaikka väittämä oli muotoiltu täydelliseksi lapasyötöksi heille! Seuraavaksi innokkaimpiin hiilineutraalisuustavoitteen vesittäjiin kuuluivat Liike Nyt ja kristillisdemokraatit. Katsoin samalla tavalla heidän ehdokkaitaan, joita oli yhteensä viisi. Neljä heistä oli ‘samaa mieltä’ ja yksi ‘eri mieltä’. Eikä yksiäkään perusteluja!

Ainoa perustelu viittasi hiilivuotoon, eli teollisuuden siirtymiseen esim. päästökaupan johdosta maihin, joissa päästöistä ei välitetä. Huoli on validi. Tarvitsemme luultavasti hiilitullin kaltaisen mekanismin hiilivuodon torppaamiseksi. Tärkeää olisi myös huomioida kunkin valtion asukkaiden epäsuorat päästöt nykyisen aluepohjaisen laskennan lisäksi tai sijasta. Hiilivuodosta ei kuitenkaan ole hirveän vahvaa näyttöä, ja suomalaisen teollisuuden kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet myös asettavat tämän ilmiön oikeisiin mittasuhteisiin. Viimeaikaiset uutiset mm. Suomen vetyalan ympärillä viittaavat minusta pikemminkin siihen, että energiaintensiiviselläkin teollisuudella voi olla meillä valoisa tulevaisuus.

Tässä(kin) kirjoituksessa painottuu insinöörimäisyys, mutta 1) Nimenomaan insinöörien tulee toimia aina luonnon ja ihmisen parhaaksi. 2) Ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttäminen on paljon muutakin kuin teknologinen kysymys. Siksi olen allekirjoittanut myös Oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet (jossa myös TEK on mukana). Tähän sitoutuneet ovat enimmäkseen vihreitä ja vasemmistopuolueiden ehdokkaita, muita saisi olla enemmän.

Lähteet

Elli Harju 2023. Kuva näyttää: Puolueet äärilaidoilla isossa ilmastokysymyksessä. Iltalehti 21.2.2023. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/ae7f81e3-c446-43fe-94d5-32dd5d9762ed

ETLA 2022. Etla tutki: EU:n päästökauppajärjestelmä vähensi tuotannon päästöjä, mutta tuonti vuotaa. https://www.etla.fi/ajankohtaista/etla-tutki-eun-paastokauppajarjestelma-vahensi-tuotannon-paastoja-mutta-tuonti-vuotaa/ Julkaistu 2.8.2022.

Iltalehden eduskuntavaalikone https://www.iltalehti.fi/eduskuntavaalit-2023/vaalikone#/

Oikeudenmukainen siirtymä https://oikeudenmukainensiirtyma.fi/

Protect Our Winters https://protectourwinters.fi/

TEKin eduskuntavaaliehdokaspankki https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/tek-vaikuttaa/eduskuntavaalit-2023/eduskuntavaaliehdokkaat