Vantaan hallintosäännön mukaan valtuutetuilla ja valtuustoryhmillä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista.

Vuonna 2021 tehtyjen aloitteiden yhteenvetoa käsitellään kaupunginvaltuustossa 28.3. Olen havainnut, että aloitteiden käsittelynopeudessa olisi parantamisen varaa, ja siksi perehdyn tilanteeseen tarkemmin tällä artikkelilla.

Aloiteprosessin kuvaus

Aloitteiden kulku kaupungin koneiston lävitse on seuraava: Aloitteet jätetään kaupunginvaltuuston kokouksessa. Sieltä ne lähetetään kaupunginhallitukselle, joka ohjaa ne kaupungin organisaatiolle käsiteltäväksi. Palautuva aloitevastaus käsitellään kaupunginhallituksessa, ja jos aloitteessa on vähintään 15 valtuutetun allekirjoitus, vastaus pitää olla valmiina puolen vuoden kuluessa sen jättämisestä. Jos aloitteessa on vähintään 15 allekirjoitusta, vastaus myös etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla tehtiin 30 sellaista aloitetta, jotka keräsivät vähintään 15 allekirjoittajaa. Nämä on kaikki käsitelty kaupunginhallituksessa – sillä tekemälläni oletuksella, että näistä viimeinen, joka on 2 päivän päästä käsittelyssä, menee läpi.

Tarkastelen aloitteiden käsittelynopeuden kokonaiskuvaa kuvalla, joka on artikkelin alussa. Aloitteiden läpimenoaika jättämisestä siihen, kun vastaus tulee kaupunginhallituksesta ulos, on kuvattu pystyakselilla. Voimme todeta, että kun 6 kuukauden vaatimus on noin 182 päivää, merkittävä osa aloitteista on vienyt kauemmin. Aineiston keskiarvo on 170 päivää ja mediaani 182. Tämä tarkoittaa, että venyvät vastaukset eivät ole poikkeuksia, vaan prosessin tämänhetkistä normaalia toimintaa. Toisaalta aineisto osoittaa, että nopeitakin vastauksia on hyvin mahdollista antaa. Prosessia pitää siis parantaa.

Kuvassa on lisäksi esitetty aloitteet allekirjoittajien lukumäärän funktiona. Minua kiinnosti nähdä, korreloiko läpimenoaika mitenkään aloitteen kannatuksen laajuuteen. Näin ei ole.

Läpimenoaika toimialoittain

Seuraavaksi katson läpimenoaikaa sen mukaan, mikä toimiala on valmistellut vastauksen. Aineiston aloitteet jakautuivat toimialan mukaan seuraavasti: kaupunkiympäristön toimiala (KATO) 13, kasvatus ja oppiminen (KASO) 6, kaupungin johdon toimiala (KAJO) 4, sosiaali ja terveys (SOTE) 3, kaupunkikulttuurin toimiala (KAKU) 1, ja loput 3 olivat usemman toimialan yhteisvastauksia.

Vain muutaman toimialan aloitemäärä riittää sanomaan läpimenoajasta tilastollisesti mitään järkevää, mutta tällä huomiolla, läpimenoaika toimialoittain on esitetty kuvassa 1. Kuvan ydinviesti on, että kaupunkiympäristön toimiala on selvästi nopein vastausten valmistelija. Onko niin, että runsas aloitemäärä on saattanut toimialan vastausprosessit parempaan kuntoon kuin muilla? Toki kaupunkiympäristönkin aloitevastauksista useampi kuin joka neljäs myöhästyy tällä suorituskyvyllä puolen vuoden rajasta.

Aloitteiden läpimenoaika toimialoittain

Kuva 1. Kaaviota luetaan näin: Kunkin toimialan aloitteiden läpimenoaika muodostaa tilastollisen jakauman, jota kuvataan sen kohdalla olevalla laatikolla ja viiksillä. Viikset kuvaavat koko aineiston minimiä ja maksimia, laatikko keskimmäistä 50 prosenttia aineistosta. Poikittainen vaakaviiva on aineiston mediaani ja rasti keskiarvo.

Läpimenoaika puolueittain

Entä vaikuttaako aloitteen esittäjän ryhmä läpimenoaikaan? Aineiston aloitteet jakautuivat aloitteentekijän tai -tekijöiden ryhmän mukaan seuraavasti: 11 aloitetta tuli vihreiden ryhmästä, 7 vasemmiston, 4 SDP:n, 3 kokoomuksen, ja loput 5 oli useamman ryhmän sekoituksia tai pienempiä ryhmiä. Tässäkin vain muutaman ryhmän aloitemäärä riittää tilastollisesti järkevään analyysiin, mutta tällä huomiolla, läpimenoaika puolueittain on esitetty kuvassa 2. Kullakin ryhmällä läpimenoajan keskiarvo ja mediaani on suunnilleen samaa tasoa.

Aloitteiden läpimenoajat puolueittain

Kuva 2. Kuvaa tulkitessa on syytä muistaa, että monien ryhmien tekemiä aloitteita on vain yksittäisiä. Keskiarvot ja mediaanit osuvat samalle tasolle. Hajonta minimin ja maksimin välillä on sitä suurempi, mitä enemmän ryhmä on tehnyt aloitteita, mikä on luonnollista.

En ulottanut tätä analyysiä 2021 jälkipuoliskolle siitä syystä, että moni niistä aloitteista on vielä vastaamatta, eikä läpimenoaikaa voi niistä laskea. Myös 2020 tehdyistä aloitteista 2 on vielä vastaamatta. Toivottavasti voin myöhemmin tehdä vastaavan analyysin, jossa pääsisin toteamaan että tilanne on parantunut.

Lähteet

Vantaa 2022. Vantaan kaupungin hallintosääntö. Hyväksytty 31.1.2022. https://www.vantaa.fi/sites/default/content/uploads/document/Hallintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6%202022%20Helmikuu.pdf

Aloiteyhteenvedon käsittely Vantaan kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.3.2022, asia 7. Kokousaineisto https://paatokset.vantaa.fi//ktwebscr/epj_tek_tweb.htm